....ป้อมค่ะ....ยินดีต้อนรับคนสวย-คนหล่อ ทุกๆท่านที่มาเข้าชมบล็อกของป้อมน่ะค่ะ....

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

นางสาววรรณิศา ศรีเคลือบ
รหัส 514110012
เอกสังคมศึกษา
แผนการสอน CPSC 213
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้
(Computer Organization and Assembly Language)

ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ อุปกรณ์ตรรกโปรซีเตอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสเซมบลี้ การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ (Module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ เช่น การจัดจังหวะประสาน มัลติโปรแกรมมิ่ง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน

จุดประสงค์รายวิชา

เข้าใจระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูล และคำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์

เข้าใจโครงสร้างระบบ และภาษาเครื่อง

เข้าใจหน่วยประมวลผล และหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง

เข้าใจโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ

เข้าใจอุปกรณ์ตรรกโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล

เข้าใจระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น

เข้าใจการใช้บัฟเฟอร์หลายอันเข้าใจรูปแบบ และชนิดของคำสั่งภาษาแมคโครแอสเซมบลี้

เข้าใจการเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ (Module linking)

เข้าใจพื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ

แผนการสอน (Lesson Plan)

ความเป็นมาของหน่วยประมวล และหน่วยความจำในยุคต่าง ๆ

ไมโครโปรเซสเซอร์ 8088, 8086 (ยุค XT)

ไมโครโปรเซสเซอร์ 80286, 80386, 80486 (ยุค AT)

ไมโครโปรเซสเซอร์ Pentium, 80586 ..

โครงสร้าง หรือส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำ

หน่วยคำนวณ

หน่วยควบคุม

หน่วยแสดงผล

หน่วยรับข้อมูล

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันDOSWindowsLinux

คำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำสั่งภายในคำสั่งภายนอกระบบเลขที่ใช้แทนข้อมูลระบบเลขฐาน 10, 2, 16 และอื่น ๆ

การบวก-ลบ เลขฐานระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้นBitByte or characterFieldRecordFile

สอบกลางภาค

การกระทำทางตรรกศาสตร์

and, nand, or, nor, xorshift left, shift right, rotate, complementRegister และ Interrupt ของ DOS

การใช้โปรแกรม debug เบื้องต้น

การเรียกแฟ้มเดิมมาแก้ไขการสร้างโปรแกรม หรือแฟ้มใหม่

การดูโปรแกรม .com ในรูปภาษา assembly

การเขียนโปรแกรม assembly ด้วย debug

การเขียน Batch file เบื้องต้น

การใช้ Batch file ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาด้วย debug

สร้างโปรแกรม backup

สร้างโปรแกรม menu

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา assembly ด้วย Macro assember

พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบการเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ (Module linking)

สอบปลายภาค
การประเมินผลการเรียน

คะแนนรวม100 คะแนน
จิตพิสัยกลาง

10 คะแนน
โครงงานประจำวิชา

10 คะแนน
การฝึกภาคปฏิบัติ

20 คะแนน
สอบกลางภาค

15 คะแนน
สอบปลายภาค

45 คะแนน